Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” ustanowiona została aktem notarialnym 2 września 2010 roku, zaś 28 września 2010 została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000366408.

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju równego, różnorodnego, tolerancyjnego społeczeństwa poprzez działania edukacyjne, kulturalne, badawcze i rzeczniczce.

Działamy w następujących obszarach:
– Promocja różnorodności i przeciwdziałanie dyskryminacji.
– Animacja i aktywizacja społeczności lokalnych.
– Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych.

Fundacja należy do Koalicji na Rzecz Równych Szans oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Co oznacza nazwa fundacji? Dlaczego „Się Zrobi!”?

Nazwę Fundacji Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” można rozumieć na kilka sposobów. Przede wszystkim jest to wezwanie do aktywności, do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Równe prawa oraz szanse, sprawiedliwość społeczna – to wartości, które są nam najbliższe. Do ich realizacji potrzebna jest współpraca z innymi i wiara, że zmiany są możliwe.

Nasza nazwa to również mrugnięcie okiem – przyjazne, ale trochę ironiczne nawiązanie do powiedzonek w stylu „kiedyś/jakoś się zrobi” lub „trzeba by”. To próba ich twórczego przekształcenia, zmiany utartego znaczenia. Warto pamiętać, że pozytywne zmiany rzadko zachodzą same, a za każdym „trzeba było” i „się zrobiło” stoi często zaangażowanie konkretnych ludzi, aktywistów i aktywistek. Warto się do nich przyłączyć i działać społecznie, choćby w najbliższym otoczeniu – na podwórku, osiedlu, w dzielnicy. Chętnie w tym pomożemy.

 

Statut Fundacji Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Monikę Agnieszkę Popow, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej s.c. not. Zofia Głodowska i not. Ryszard Głodowski przy ul. Jaśkowa Dolina 8/4A w Gdańsku, w dniu 2 września 2010 roku.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami prawa.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§ 4
Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 5
1. Fundacja może używać nazwy skróconej: FIS „Się Zrobi!”.
2. Na potrzeby współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
1. Cele Fundacji to:
a. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
b. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji,
c. przeciwdziałanie nierównościom społecznym, przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przynależność etniczną i narodową, niepełnosprawność, wiek, status społeczny i ekonomiczny, przekonania, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
d. aktywizacja społeczna grup zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, wspieranie i popularyzacja działalności i twórczości przedstawicieli tych grup.
e. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
f. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
g. ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
h. wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
i. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu,
j. wspieranie rozwoju świadomości kulturowej, m.in. wspieranie kultur lokalnych i mniejszościowych; promowanie tolerancji, integracji i dialogu społecznego; inicjowanie dialogu międzykulturowego; działanie na rzecz komunikacji między szeroko rozumianymi kulturami,
k. działalność naukowa,
l. działalność kulturalna.

2. Cele Fundacji będą realizowane w szczególności w formie:
a. działalności badawczej i edukacyjnej, m.in. organizowania szkoleń, kursów, warsztatów, wymian międzynarodowych, wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, wykładów, debat, kampanii społecznych i informacyjnych, opracowywania raportów i ekspertyz,
b. działalności kulturalnej, m.in. organizowania wystaw, koncertów, spektakli, przedsięwzięć wydawniczych, warsztatów artystycznych,
c. organizowania konkursów, przyznawania nagród i stypendiów,
d. rzecznictwa interesów grup mniejszościowych i dyskryminowanych,
e. działań interwencyjnych w przypadkach łamania praw człowieka, naruszania wolności lub swobód obywatelskich, w tym doradztwo, pomoc prawna i psychologiczna, inicjowanie petycji i listów otwartych,
f. upowszechniania w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji,
g. współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, podmiotami prywatnymi i mediami, polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji.

3. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną.

III. Majątek

§ 7
Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8
1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a. darowizny, dotacje, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych,
b. odsetki i depozyty bankowe,
c. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
d. wpływy z działalności odpłatnej.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 9
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

IV. Organy Fundacji

§ 11
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem,
2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

A. ZARZĄD FUNDACJI

§ 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 ? 3 osób, w tym Prezesa/Prezeski Zarządu.
3. Początkowy skład Zarządu i pierwszego Prezesa Zarządu powołuje Fundatorka.
4. Kolejni Prezesi (w razie rezygnacji) są wybierani uchwałą Zarządu Fundacji spośród członków Zarządu.
5. Fundatorka może zostać członkinią Zarządu.

§ 13
Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 14
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. śmierci członka zarządu,
c. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d. odwołania przez Radę Fundacji w przypadku rażącej niegospodarności członka Zarządu.

2. W przypadku konieczności uzupełnienia lub rozszerzenia składu Zarządu, Zarząd zgłasza kandydaturę nowego członka Radzie Fundacji, która podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia kandydatury.

§ 15
1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b. realizacja celów statutowych Fundacji,
c. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
d. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
e. zarządzanie majątkiem Fundacji,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
h. przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji,
i. sporządzanie i przedstawianie sprawującemu nadzór ministrowi sprawozdań z działalności Fundacji,
j. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji,
k. podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.

§ 16
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Jeżeli Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, decyzje podejmuje jednogłośnie. W przypadku braku porozumienia decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 17
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Może je zwołać którykolwiek z członków Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni pocztą elektroniczną o miejscu i terminie obrad przynajmniej na 3 dni wcześniej.

§18
Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach Fundacji, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawnienia posiada:
a. jeden członek Zarządu w przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób,
b. dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie w przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z trzech osób.

B. RADA FUNDACJI

§ 19
1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontrolnym, opiniującym i doradczym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Rada Fundacji składa się z 3 ? 7 osób powołanych na czas nieokreślony.
3. Wyboru pierwszego Przewodniczącego/pierwszej Przewodniczącej i członków Rady dokonuje Fundatorka. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Następnego Przewodniczącego na miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję, wybiera swą decyzją Rada.
4. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 20
1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
2. Członkami Rady nie mogą zostać osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkami Rady nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez pozostałych członków Rady, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej bądź śmierci członka Rady.
5. Członkowie Rady mogą z tytułu pełnienia swoich funkcji otrzymywać zwrot kosztów podróży na zebrania Rady.

§ 21
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku podejmując uchwały i przedstawiając je Zarządowi Fundacji.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący.
3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni pocztą elektroniczną o miejscu i terminie obrad przynajmniej na 7 dni wcześniej.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w trybie korespondencyjnym poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem.

§ 22
Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1. nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji,
2. przyjmowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji,
3. przedstawianie inicjatyw w sprawach kierunków działania Fundacji i występowanie z wnioskami dotyczącymi jej działalności,
4. wspieranie działalności Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem,
5. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
7. zatwierdzanie kandydatury nowych członków Zarządu,
8. odwoływanie członków Zarządu w przypadku ich rażącej niegospodarności,
9. wyrażanie zgody na zmiany w statucie, połączenie z inną fundacją i likwidację Fundacji.

VI. Zmiana statutu

§ 23
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. Dopuszczalne jest rozszerzenie zakresu celów fundacji. Niedozwolone jest usunięcie przyjętych wcześniej celów.

§ 24
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

VII. Postanowienia końcowe

§ 25
Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celów.

§ 26
Fundacja nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członkiń/członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku formalnym lub nieformalnym, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
b. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członkiń/członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywać majątku na rzecz członkiń/członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d. zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27
1. Dla efektywnej realizacji swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

§ 28
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.

partnerzy-new

Utworzenie strony dofinansowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków Funduszy EOG.